Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJEKTY

 

 

 

 

 

 Téma projektu: KERAMICKÁ DÍLNA A JINÉ VÝTVARNÉ HRÁTKY

 

Délka projektu: roční
Věková skupina: děti 5-6 leté
Realizace: 1x týdně v době nespavého režimu ve 2. třídě

ObrazekCíle:

 • rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky
 • posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavost, zájem, radost z objevování )
 • rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj kulturně estetických dovedností- výtvarných

 Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 •  vyjadřovat svou tvořivost a fantazii
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • prožívat radost ze zvládnutého
 • těšit se z příjemných zážitků
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik ( práce s keramickou hlínou )

 ObrazekNabídka činností:

 • práce s keramickou hlínou, plastelínou, slaným těstem
 • seznámení se s materiálem a pomůckami ( keramická hlína, glazura, šlikr, engoba )
 • práce s keramickou hlínou ( experimentování, koule- krouživý pohyb mezi dlaněmi, váleček- přímý pohyb rukou, vytahování detailů, spojování částí- šlikrování , otisky )
 • práce s glazurou, engobou- zdobení
 • výrobky- červík, drak, svícen, domek, kočka, sluníčko, závěsný mobil- měsíc a hvězdy, velikonoční vajíčko a dle aktuálního stavu

 

Zhotovené výrobky si děti budou odnášet domů, některé budou použity na výzdobu interiéru MŠ, některé jako dárky rodičům, kamarádům.

 

 

Téma projektu: HRAVÁ ANGLIČTINA

 

Délka projektu: roční
Věková skupina: děti 5-6 let
Realizace: 1x týdně, v době nespavého režimu ve 2. třídě
Záměr projektu: Seznámit děti s tím, že i učení může být zábavné

 ObrazekCíle:

 • Probouzet v dětech zájem o cizí jazyk
 • Seznámit děti s novou koncepcí učení se novému jazyku
 • Pěstovat v dětech kladný vztah k získání nových poznatků
 • Rozvíjet jemnou motoriku
 • Vzájemně si pomáhat a spolupracovat s ostatními při hrách a běžných denních činnostech
 • Naučit se pravidla chování v dané skupině
 • Rozumět mluveným pokynům
 • Chápat číselné pojmy a vyjadřování kvantity
 • Chápat spojení číslo, barva a velikost
 • Zavést rutinní postup pro hodinu angličtiny
 • Posilovat sebevědomí dítěte

 ObrazekNabídka činností:

 • Představení hlavní postavy LULU a COOKIE
 • Prezentovat jednoduché pozdravy
 • Jednoduché a pohybové činnosti a pokyny v angličtině
 • Zpívat a doprovodit jednoduché písničky pohybovými činnostmi
 • Hrát hry s hádáním
 • Popovídat si o pocitech ( smutný, veselý…)
 • Poslouchat anglické písničky a aktivně se zapojit do tanečků
 • Používat vlastní tělo jako prostředek k vyjadřování pocitů
 • Rozpoznat zvířata a jejich vlastnosti
 • Zájem v hraní podle rolí a předvádění
 • Učit se o těle
 • Základy výtvarných a pracovních činností
 • Rozpoznání a ocenění společenské hodnoty oslav svátků
 • Výroba masek na karneval
 • Hrát jednoduché hry v angličtině
 • Vyrábění Vánočního, Velikonočního přání v angličtině

 


Téma projektu: JAZYKOVÝ KOUTEK

 

Délka projektu: roční
Věková skupina: děti 5-6 let
Realizace: 1x týdně, v době nespavého režimu ve 2. třídě
Záměr projektu: Hravou formou rozvíjet u dětí zájem o mateřský jazyk a jeho podoby  verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové a dramatické).

 Cíle: a-001.jpg

        Vést děti ke správné výslovnosti

 • Procvičovat fonematický sluch (rozpoznat hlásku na začátku a na konci slova,
  délku samohlásky ve slabice, aj.)
 • Rozvíjet smyslové vnímání (zrak a sluch)
 • Obohacovat slovní zásobu
 • Posilovat souvislé vyjadřování
 • Cvičit rytmizaci známých říkadel vytleskáváním a hrou na tělo
 • Zvládat reprodukci pohádek podle obrázkové osnovy
 • Vést děti k rozhovoru nad obsahem textu

       Seznamovat děti s některými poznatky a dovednostmi předcházejícími čtení a psaní

 • Seznamovat děti s psanou podobou jazyka (poznat některá písmena a číslice)
 • Pečovat o správné držení tužky, o volné zápěstí, přiměřený tlak na podložku a správný směr psacího náčiní  (grafomotorika)

       Pěstovat u dětí kladný vztah k jazyku- nástroji dorozumívání

 Nabídka činností:a-002.jpg

 • Sluchové hry (hlasy zvířat, zvuky předmětů, první hláska, slabika …)
 • Dechová cvičení (s brčkem, vatovou kuličkou, pinpongovým míčkem,…)
 • Gymnastika mluvidel (jazyk, dolní čelist, rty- hra na zrcadlo, na opice, aj.)
 • Artikulační cvičení s využitím veršů, říkadel, rozpočitadel a jazykolamů
 • Slovní hádanky
 • Logopedické hříčky
 • Hudební a hudebně pohybové hry s rytmickým doprovodem (hra na tělo, na hudební nástroje, tanečky a improvizace)
 • Pohybové ztvárnění písniček a říkadel
 • Poslech básní, písní a pohádek
 • Vyprávění pohádek podle obrázkové osnovy
 • Pohádky bez konce
 • Hry s písmenky a obrázky (loto, pexeso,…)
 • Dramatizace známých pohádek (O veliké řepě, Perníková chaloupka, aj. )
 • Výtvarné a pracovní aktivity (vytrhávání a modelování tvarů písmen, origamy, ilustrace k pohádkám, apod.)
 • Psaní různých typů čar a písmen na velký formát papíru
 • Pracovní listy na grafomotoriku

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA


Cíle:

 • Probouzet v dětech kladný vztah k přírodě a všemu živému-poznáváme přírodu
 • Pěstovat v nich osobní odpovědnost za stav prostředí ve kterém žijí
 • Poskytovat co největší příležitost pobytu v přírodě se zřetelem na prožitek
 • Pěstovat v dětech povědomí o zdravém životním stylu


ObrazekNabídka činností:

 • péče o květinovou výzdobu v interiéru i exteriéru MŠ
 • péče o koutek živé přírody
 • péče o ptáčky v zimě – krmítko
 • sběr kaštanů a žaludů – zimní dokrmování zvěře
 • výroba herbáře
 • práce s encyklopedií
 • třídění odpadu
 • hry s odpadovými materiály – víčka od PET lahví
 • zpracování starého papíru – výroba ručního papíru
 • zapojování se do projektů – DEN ZEMĚ, SVĚTOVÝ DEN VODY
 • výlety, exkurze
 • škola v přírodě
 • zdravá výživa
 • pitný režim
 • dostatek čerstvého vzduchu – větrání
 • dodržování hygieny
 • besedy na téma – „Zubaře se nebojíme“

 

 

Téma projektu: VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU

 

Délka projektu: roční
Věková skupina: děti 3-6 leté
Realizace: několikrát během roku
Záměr projektu: Pěstovat v dětech osobní odpovědnost za stav prostředí ve kterém žijí


 ObrazekCíle:

 • seznámit děti s pomůckami a postupem výroby ručního papíru
 • procvičovat jemnou motoriku při trhání papíru
 • pěstovat v dětech vztah k životnímu prostředí zpracováním starého nepotřebného, novinového papíru, výlety do lesa, sběrem a poznáváním přírodnin
 • pěstovat v dětech estetické cítění při vytváření různých kompozic


ObrazekNabídka činností:

 • seznámení se  se základním postupem při výrobě ručního papíru
 • výlet do lesa, sběr přírodnin, lisování - „Podzimní obrázek“
 • „Voňavé přáníčko“- využití koření(skořice, hřebíček, badyán, bobkový list)
 • „Bílá zima“- práce s nůžkami, lepidlem
 • „Textilní obrázek“- využití zbytků látky
 • „Květinový obrázek“- sběr a lisování lučních květin, využití obrázkových ubrousků


Zhotovené práce budou vystavovány k nahlédnutí rodičům, některé použity jako výzdoba interiéru MŠ, některé jako dárky rodičům.

 

 

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

Již od útlého věku dětí bychom měli pamatovat na důležitost  podpory zdravého životního stylu.To znamená zajímat se o jejich  tělesnou,duševní a sociální stránku osobnosti.Všechny tyto složky by měly být navzájem propojeny a měly by tvořit harmonickou jednotu.Proto chceme dětem  vhodnou formou přiblížit  základní pojem zdraví a všechno co s ním souvisí.

Záměr: Vést děti ke zdravému životnímu stylu a podporovat jejich zdraví  v tělesné, duševní  
              a sociální oblasti.
 
Náměty: V měsíčních intervalech,prostřednictvím maňásků se děti seznámí s různými 
                oblastmi podporující zdraví. Vhodnou formou  dětem také přiblížíme i možnost, 
                kdy různá pokušení    a škodlivé látky mohou člověka  v životě  nepříznivě ovlivnit.
                Projekt je rozčleněn do 9 témat (sebedůvěra,pohyb,hygiena,výživa,tělo,zdraví,  
               kouření, alkohol, omamné látky a drogy).

 

 

TÉMA:  SEBEDŮVĚRA
Součástí zdravého životního stylu je zdravé sebevědomí. K upevnění sebedůvěry slouží  zejména pohybové  aktivity,hry a hraní.Optimální se jeví spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů a proto naše první  téma je inspirováno alternativním směrem“Začít spolu“.Děti  každý den již od rána mají možnost si samy vybrat činnost,kterou se chtějí zabývat v dopoledních hodinách a vhodnou komunikací s kamarády, uměním dohodnout se si činnosti  vyměnit .Děti by měly být brány jako rovnocenní partneři a v mnoha případech by měly mít možnost říci ne.Umění říci ne je z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj.Proto nesouhlas nebo volba  jiné alternativy nepovažujeme v naší mateřské škole za neposlušnost,vzdor nebo zbytečnost. Přiměřená sebedůvěra je základní klíčovou kompetencí sociální a personální.

Nabídka činností:

Prožitkové učení  (dítě přirozenými cestami sbírá a zpracovává zkušenosti)
Námětové hry  (děti si rády hrají na to, co vidí dělat dospělé)
Pohybové hry a aktivity
Sociální hry  (náměty z knihy“Třída plná pohody)
Dramatická  výchova  (rozvíjí společenské vztahy a komunikační schopnosti, děti mají možnost vyjádřit své pocity)

 

 

TÉMA:  POHYB
Dalším faktorem, který pomáhá upevňovat tělesné zdraví je pohybová aktivita. Děti každý den protáhnou celé tělo  vhodným složením cviků a vhodným výběrem pohybových her.

Nabídka činností:

Cviky podporující  správné držení těla( prvky jógy ,metodický materiál:Cvičíme s dětmi“)
Cviky pro posílení  pravé a levé mozkové hemisféry (Carol Ann Hontz:Vnitřní poklady-nenásilnou formou obnovíme  správný tok energie a spustíme proces regenerace péče o tělo,mysl  a ducha)
Báseň: „ Rozcvička“
Hra pro rychlý postřeh: „Místa si vymění všechny děti,které……“
Pohybové hry různého zaměření: viz Kafomet-pohyb

 

 

TÉMA:  HYGIENA
Hygiena, je přirozenou  součástí zdraví .Dětem je vštěpována  jako nutná potřeba umývat si ruce před každým jídlem,umývat  ovoce , zeleninu  a tím předcházet  nemocem  a  jak  správně zacházet  s předměty denní potřeby.V základech sebeobsluhy postarat se  o sebe a své osobní věci.

Nabídka činností:

Čistění zubů po obědě každý den ( jen  předškoláci)
Báseň: „Čištění zoubků“
Čtení příběhu: „Jak se sluníčko nemylo“
Hra s míčem: „ Na umývání“ ( děti  jmenují  vše co potřebují k osobní hygieně a co musí dělat během dne aby byly zdravé a čisté)
Hra  s dominem:  Děti jmenují  předměty každodenní hygieny na obrázku a  shodné dvojice sestavují k sobě.
Pantomima (tvořivá dramatika): Děti pantomimicky předvedou různé činnosti,které souvisejí s osobní hygienou.
Uklid  svého oblečení ve skříňkách v šatně po pobytu venku.

 

 

TÉMA: VÝŽIVA
Tímto tématem chceme dětem přiblížit základy správné výživy.Vysvětlit  jim rozdíly mezi zdravými  a nezdravými druhy potravin a seznámit je s pojmem vitamíny.

Nabídka činností:

Motivační pohádka: „O mlsném zajíčku Ušáčkovi“
Hra s půlenými obrázky: „Sestavit jednotlivé druhy ovoce a zeleniny.“
Hra s předměty: „ Vyber  a roztřiď z kuchyňky zdravé a nezdravé potraviny“
Hra  s obrázky: „Vařila myšička kašičku…“
Pohybová hra: „ Míchané ovoce“
Báseň:“Jablka dozrávají“
Práce s modelovací hmotou: Děti samostatně modelují jednotlivé druhy ovoce a zeleniny nebo pracují ve skupinkách a domlouvají se ,co budou modelovat. 

 

 

TÉMA:  TĚLO
Cílem je děti seznámit s částmi lidského těla, pojmenovat je a znát některé orgány a jejich funkci v těle.

Nabídka činností:

Motivační dopis zajíčka Šikulky: „Šikulka poznává svoje tělo“
Hra: „Na orchestr“ (zdravé tělo-fungující orchestr)
Hra s víčky od PET lahví: Děti  pracují ve skupince,vytvoří na koberci siluetu kamaráda z víček a potom  doplňují jednotlivé orgány.
Výtvarná činnost: „Kresba lidské postavy“
Pracovní činnost: Děti vystřihují jednotlivé orgány a lepí je na předkreslenou lidskou postavu.(kolektivní práce)
Hry z knihy :  Hry a nápady pro výuku první pomoci“

 

 

TÉMA:  ZDRAVÍ
Přiblížíme dětem pojem zdraví ,které pozitivním postojem k sobě samému ve všech oblastech utváří zásadní životní hodnoty potřebné pro plnohodnotný život v raném dětství,v dospělosti i ve stáří.

Nabídka činností:

Čtení příběhu:“Jak království přišlo o zdraví“
Pohybová hra: „Zacvičíme si“
Báseň: „ Trpaslíci“
Hra s obrázky: „Abych nebyl nemocný“ (děti za pomocí obrázků  vysvětlují co je dobré dělat pro svoje zdraví)
Hra  pro rychlý postřeh: „Místa si vymění všechny děti,které….“(si myjí ruce… denně se sprchují…,čistí si zuby 2 krát denně….,chodí cvičit….,v zimě lyžují….jí rajčata…atd)
Výtvarná výchova: „Malování pocitů“ (  na otázku: Co děláš nejraději,když jsi zdravý? a  Co  musíš dělat,když jsi nemocný?) Děti rozdělené na dvě skupiny kreslí na dané téma.
Motivační pohádka: „Jak si pes Alík hledal kamarády“ (přiblížit dětem,že kamarádství je důležité pro pocit životní spokojenosti)
Hra: „ Točíme se jako vítr“ (Děti se ve dvojicích drží za ruce,nejdřív se točí pomalu,potom rychle,-vyvolání zajímavých pocitů,důvěra v kamaráda,že mě ochrání před pádem)
Relaxace: „Které místo bys chtěl(a) navštívit,kde by ti bylo dobře“ (děti leží na zemi,mají zavřené oči a jmenují  místo,kde jim je dobře)

 

 

TÉMA:  KOUŘENÍ
Objasníme dětem ,  že člověk  v životě může podlehnout  různým nezdravým návykům a proč  je kouření pro lidský organismus  škodlivé .

Nabídka činností:

Motivační dopis: „Šikulka nemá rád kouř z cigaret“
Poslech příběhu z kazety: „Baba Čudimůra“
Pohybová hra: „Na škodlivé látky“ a „Na červené krvinky“
Vyprávění nad obrázky: Cigaretový kouř (znát místa,kde se nesmí kouřit).Jaké důsledky  pro člověka má kouření a pobyt v zakouřené místnosti.
Experiment se sklenicí vody:  Čistá voda značí zdravé plíce,postupným přidáváním  barvy(nikotin) se plíce mění a stávají se nemocnými.
Nácvik správného dýchání: - nádech nosem,výdech ústy; -s vyklenutím bříška;- do stran hrudního koše(položit obě ruce ze strany na žebra  , nádech  nosem tak,aby se ruce na hrudním koši  rozestoupily,výdech s vyšpulenou pusou  .    


 

TÉMA:  ALKOHOL
Rozšíříme  vědomosti dětí o škodlivém působení alkoholu na lidský organismus,mít povědomí o funkci mozku,jater a ledvin.

Nabídka činností:

Četba příběhu: „Opilá studánka“viz Kafomet
Tématická kresba: „Opilá studánka“,Zdravá studánka“

Tvořivá dramatika: Učitelka přidělí role dětem(zvířátkům) a ty zahrají ,jak žijí zvířátka v lese  se zdravou studánkou a s nemocnou studánkou,dámě dětem prostor na vyjádření pocitů.
Rozhovor : „ O  škodlivosti alkoholu“,pomocí jednoduchých otázek rozšíříme povědomí  dětí  o návycích,které škodí zdraví.viz-Kafomet
Výtvarná výchova: Kresba profesí lidí,u kterých by požití alkoholu mohlo mít zvlášť nebezpečné následky
Experiment s ovocem: proces kvašení
Motivační dopis maňáska Pepy: „ O alkoholu“-vliv  alkoholu na mozek,játra ledviny
Hra: „Most“ (překážková dráha,široká a zúžená cesta) děti chodí po mostě různými způsoby(po čtyřech,jako čám,pozadu,skákáním po jedné noze)
Cvičení rovnováhy: „Holubička“ , „Čáp“
Báseň: J.V.Sládek „Znám křišťálovou studánku“

 

 

TÉMA: OMAMNÉ LÁTKY, DROGY
Seznámíme děti s pojmem  droga, halucinace,poučíme je o vlastnostech některých rostlinných látek.

Nabídka činností:

Čtení příběhu: „ Jak Voříška neměl nikdo rád“
                           „ Jak si děti hrály se stříkačkami“
Čteme příběh: „Jak dva koníčci sportovali“
Motivační  dopis:  „ I léky mohou někdy ublížit“
Pohybová hra: „ Škatulata ,hýbejte se“ (připravená témata, se kterými se děti během tohoto projektu seznámily)
Hra: „ Klubíčko“ (děti se semknou do hloučku,zavřou oči a ruce zvednou nad hlavu.Na pokyn“Chytněte se“ děti chytnou za ruku někoho jiného.Účelem hry je co nejvíce se zaplést a potom rozplést,aniž by se pustily.
Hra: „ Batoh“ ( děti mají za úkol prozkoumat obsah batohu a roztřídit předměty na ty,které podporují naše zdraví a naopak.např. ovoce,čokoláda,léky,fotbalový míč,cigarety,cereální tyčinka atd..)
Pohybová hra: „Po kamenech“ ( děti se pohybují jen po“deskách“,kolem je nepřátelské prostředí,které by mohlo poškodit jejich zdraví)
Hra: „ Škopíček“ (děti na základě motivace“Přijela tetička z Číny,přivezla škopíček špíny a v něm plavalo…“jmenují vše,co by mohlo škodit zdraví,např.sladkosti,kouření,bacily,špína….)                                  
                                                                   

Závěr: Celý projekt je zakončen anketou na téma: „ Kdybych byl kouzelníkem,vykouzlil 
            bych pro sebe,pro rodiče,pro kamaráda“(děti jmenují  vše,co by  potěšilo,udělalo
            radost,každému z nich,rodičům a kamarádům.

 

 

 

Téma projektu: CESTY KE ZDRAVÍ


Délka projektu: roční
Věková skupina: děti 3-6 leté
Realizace: každodenní činnosti
Záměr projektu: Vést děti k tělesnému a duševnímu zdraví

ObrazekCíle:

 • Získávat dobré pohybové návyky, zlepšovat soustředěnost, odstraňovat neklid
 • Zvyšovat odolnost organismu proti virovým onemocněním
 • Adaptovat se na výkyvy teplot
 • Pečovat o duševní hygienu
 • Rozvíjet zdravé sebevědomí a sebedůvěru
 • Navozovat klidnou, příjemnou atmosféru
 • Odlehčit vegetativní nervový systém
 • Zlepšovat pohybové dovednosti dětí a pěstovat kladný vztah k pohybu


ObrazekNabídka činností:

 • Zařazování prvků jógy
 • Spánek při otevřeném okně
 • Oplachování obličeje vlahou vodou po odpoledním spánku
 • Vzdušné lázně (cvičení a rušnější hry probíhají za vydatnějšího větrání)
 • Každodenní pobyt na čerstvém vzduchu (děti oblékat přiměřeně)
 • Používání papírových kapesníků
 • Čištění zubů po obědě
 • Dodržování pitného režimu, podpora zdravé výživy
 •  Vitamínová oslava narozenin
 • Zařazování individuálních rozhovorů
 • Ranní rituál (v kruhu na koberci přivítání s dětmi, dát dětem možnost vyjádřit se)
 • Nabízet dětem takové činnosti, které zvládnou
 • Povzbuzovat děti nejisté
 • Předčítání a vyprávění pohádek před odpočinkem i v době nespavého režimu
 • Práce s pracovním sešitem „Zdravá školka“
 • Poslech relaxační hudby, pobyt v relaxačním koutku
 • Automasáže (provádí děti samy na svém těle) – hra Na zrcadlo (tření rukou, masáž obličeje poťukáváním v oblasti očí, nosu, úst, promnutí ušního boltce, lalůčku…) využití masážních míčků
 • Každodenní tělovýchovné chvilky
 • Využití různého náčiní při cvičení
 • Zdolávání průlezek, překážek při pobytu venku i při cvičení ve třídě
 • Chůze naboso po akupresurní masážní podložce-relaxační koutek
 • Chůze na delší vzdálenost